• Anasayfa >  
 • Ziraat Odamız > 

 •                                                     Ziraat Odamız                                                        

  Ziraat Odaları kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek çiftçinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak çiftçilik mesleğinin genel menfaatlare uygun olarak gelişmesini sağlamak çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde  olup İlçe Ziraat odamız 24.02.2001 tarihinde  çiftçinin temsil kurumu olarak kurulmuştur.Bugün itibari ile üye sayısı 2378 olup  özverili çalışmaları, sağduyulu ve yapıcı adımlar atarak üyelerine çeşitli dallarda hizmetler vermektedir.

      Odamız çiftçilerimizin yöresel sorun giderme ve bilgilendirilmesi kapsamında çalışmalara devam etmekte olup çiftçilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.


  1-Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamakta gerekli inceleme indeks ve istatistiki çalışmaları yapmakta ilgililere bilgi ve kayıtları vermektedir.
  2-Kamu ve özel kurum kuruluşlara tarımın gelişmesi için yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunmakta bu kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmaktadır.                                                                                                               3-Tarımın gelişmesi ve tarım sektörünün refah seviyesinin yükselmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulmasında üst Birliğe önerilerde bulunmaktadır.
  4-Tarım ve bölgemiz kesiminin kalkınması için eğitim yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
  5-Çiftçi kayıtlarını tutmakta çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemekte her türlü tarımsal desteğe ilişkin bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermektedir. Bölgemizde yetişen sebze ve meyvenin başka il ve ilçelere sevkini sağlamaktadır.
  6-Çiftçinin kendisinin temin etmede zorlandığı gübre tohum ilaç vb. Tarımsal girdilerde temini noktasında çiftçiye yardımcı olmaktadır.
  7-Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve çeşitli organizasyonlara katılmakta gelişen teknoloji ve yenilikler hakkında çiftçiyi bilgilendirmektedir.

  VİZYONUMUZ
  Tarımsal üretim yapan üreticileri ve gıda üretiminde faaliyet gösteren KOBİ işletmelerini dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek ayrıca bu sektördeki olanaklardan yararlanmalarını sağlayarak tecrübe ve deneyimlerimiz doğrultusunda en etkin şekilde tanınmak.

  MİSYONUMUZ
  Tarımsal üretim, gıda üretimi ve tarıma bağlı çeşitli üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanması ve kısa sürede kurulması gereken koordinasyonların titizlikle oluşturulması adına ülkemizde ve tüm dünyadaki gelişmelerden haberdar olarak müşterilerimize çözüm sağlamak.

  TARİHÇE

  Ziraat Odaları ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde Ziraat Odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Genellikle bir danışma kurulu niteliğinde olan Ziraat Odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Ziraat Odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, Odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7’inci  maddelerine göre, Ziraat Odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok Ziraat Odasının seçimleri yapılarak kurulmasına çalışılmıştır. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Ziraat  Odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

  6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile Ziraat Odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu2nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında ise 2979 Sayılı Kanunla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan Ziraat Odaları da, diğer meslek  kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan  alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Nitekim, Anayasanın 135’inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 

  6964 Sayılı Kanun’un 1979 Sayılı Kanun’la değişik 2’inci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler Ziraat Odasının  faaliyet alanı sayılmaktadır. 

  ORGANİZYON

  6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde Ziraat Odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 600 Ziraat Odasında 4 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat Odalarının her köyde bir delegesi vardır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000'den fazladır. Birliğimize ait tüm odalarda toplam, 15.000 yönetici ve 2500'den fazla personel bulunmaktadır. Birlik merkezinde ise yaklaşık 70 personel bulunmaktadır.Merkezdeki idari yapılaşma Başta 10 kişiden oluşan yönetim kurulu olmak üzere bir genel sekreter, teknik ve idari olmak üzere iki genel sekreter yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır.Teknik Genel sekreter yardımcılığına bağlı birimler.Teknik Hizmetler Kurulu, Ticari ve Mali İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bulunmakta, Diğer taraftan idari genel sekreterliğe bağlı birimler; Teftiş kurulu Başkanlığı, muhasebe müdürlüğü,odalar ve organizasyon müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü,personel ve idari işler müdürlüğü,hukuk müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan başkana bağlı başkanlık danışmanları bulunmaktadır.

  Odanın bulunduğu ilçe ve merkez ilçede her yıl eylül ayında köy muhtarlarınca köydeki üreticiler hakkında ziraat odasına beyannameler teslim edilmekte, dört yılda bir aralık ayında köy delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile iki yılda bir şubat ayında ziraat odası seçimleri yapılmakta ve mart ayında da ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta ve yine iki yılda bir mayıs ayında da birlik genel kurulu seçilmektedir. 

  Ayrıca il bazında ülke genelinde 80 adet il koordinasyon kurulları bulunmakta, kurul ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı vardır.

  GÖREVLER

  Ziraat odalarının tanımı 6964 Sayılı Kanun’un 2979 Sayılı Kanun’la değişik 1’inci maddesinde de belirtildiği üzere “Ziraat Odaları, meslek hizmetleri görmek, tarım sektörünün her alanının genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, mesleki disiplin ve ahlaki ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu  niteliğinde meslek kuruluşlarıdır” şeklindedir. Ziraat Odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat Odalarının bu maddede belirtilen görevleri, çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, biçerdöver kayıt ve tescil işlemleri yapmak veya bu tür toplantılara katılmak ve sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

  TZOB 6964 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen görevleri ile ilgili olarak tarım politikasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve uygulanan tarım politikasının sonuçlarını değerlendirmek için raporlar hazırlamaktır. Bunlar, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak hazırlanmaktadır. Böylece tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır. Ayrıca tarım sektörü ile ilgili toplantılara iştirak edilmekte veya bu tür toplantıların düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ile ilgili yeni kanun teklifleri hazırlanmakta ve hazırlanan kanun teklifleri ile ilgili görüş bildirilmektedir. 

  TZOB’ nin bir diğer işlevi de, hükümet yetkilileri  ile görüşmeler yaparak, çiftçilerin sorunlarını ve bunların çözümüne ilişkin önerileri iletmesidir. Diğer taraftan zaman  zaman yapılan bölgesel toplantılarla çiftçilerin uygulanan tarım politikaları ile ilgili görüşleri belirlenmek