• Anasayfa >  
 • Tarımsal Danışmanlık - Anasayfa > 

 •   Yaşamın her alanında gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Artan nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminde sürekli bir artış sağlanırken, günümüz insanının çevre ve sağlıklı gıda konusundaki duyarlılığı tarımsal üretimde yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Sonuçta; emek, sermaye, ve arazi gibi üretim faktörlerinin arasına bilgi de çok önemli bir üretim faktörü olarak girmiştir.

  Bu nedenle bilginin çiftçiye, mahallinde, zamanında, uygun tekniklerle ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan Tarımsal Yayım, ulusal tarım politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir. Teknolojiyi geliştirmeyi ve geliştirilen teknolojileri çiftçisine en etkili şekilde ulaştırılmasını “Ulusal Tarım Politikasının” odağına yerleştirmeyen ülkelerin uluslar arası arenada rekabet şansının olmayacağı tartışılmaz bir gerçektir.

  Bu gelişmeler doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “ Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik “ hazırlanarak08 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Söz konusu yönetmelik ile; kamu, üretici örgütleri, sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

  Görev yapacak olan yayımcı ve danışmanlara, eğitim ve yayım hizmetlerini yürütebilmeleri için gerekli mesleki yeterliliği kazandırmak amacıyla, bakanlık, meslek kuruluşları ve üniversiteler tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık sertifika eğitimleri düzenlenmektedir.

  Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde, mesleki yeterliliği belgelenmiş, sürekli kendilerini geliştiren, yeni bilgi ve teknolojileri takip eden danışmanlar tarafından yürütülmesi, tarım sektörümüzün teknoloji üreten, bunu kullanan ve bu yolla dünya ile rekabet eden bir sektör haline gelmesine önemli katkı sağlayacaktır.

  Tarımsal yayımın modern uygulamalarının örneklerinin ortaya çıkması 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Ancak tarımsal yayımın tarihi çok eskidir. Bilinen ilk yazılı yayım örneği Mezopotamya’dan çıkan kil tabletlerdir. M.Ö. 1800’lere ait bu tabletlerde çiftçiden alınacak vergi gelirindeki kaybı azaltmak amacıyla sulama tekniklerinin geliştirilmesi ve büyük kemirgenlerden kurtulma üzerine öneriler bulunmaktadır. Yine Mısır Piramitlerinde, Eski Yunan ve Fenike’de, Roma kaynaklarında, Çinde ve Hun Hanedanlıklarına kadar geçmişe dayanan belgeler bulunmuştur. Türkiye’de ilk Tanzimat Döneminde başlayan eğitim çalışmaları, kurulan okullar ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır.

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’da teşkilatlanma yapısını günümüz normlarına uygun olacak şekilde düzenlemeler yaparak geliştirme yoluna gitmektedir. Bakanlık, il ve ilçe teşkilatlarında uygun tanımlamalar yapılmış ve sorumluluklar dağıtılmıştır. Sürekli olarak sistemde düzenleme ve geliştirme yapılmaktadır.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’in Amacı;

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacı ile hazırlanan 8 Eylül 2006 tarih 26283 sayılı ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde TYDH faaliyetleri yürütülmektedir.

   

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığınınTarımsal Yayım ve Danışmanlık SistemininDesteklenmesinin Hedefleri;

  Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına,

   Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesine,ü

   Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmasına,ü

   Üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına,ü

   Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesine,ü

   Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesiü

   İstihdamın arttırılmasına,ü

   Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına,ü

   Kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.ü

   

  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Faaliyet Konuları;

  ►Hizmet içi Eğitim/Seminer

  ►Günlük Çiftçi Ziyaretleri

  ►Çiftçi toplantıları

  ►Toprak numunesi alımı uygulamaları

  ►Gübre/Kireç Uygulamaları

  ►Budama uygulamaları

  ►Demostrasyon uygulamaları

  ►Fındık Zararlı Yoğunluğu

  ►Hasat ve Harmanlama